Obec Bystré oficiální stránky obce zobrazit na mapě email
Drobečková navigace

Úvod > Obec > Historie

Historie

Historie Bystrého v Orlických horách

Historie kapličky Na Kostelišti a osady Zákraví

Historie Bystrého je úzce spjata s osadou dříve zvanou Zákraví, která se rozkládala na severním okraji dnešní obce směrem k Janovu v místech, kde dnes stojí kaple. Kaplička byla zřízena v roce 1893 z kamenného spodku zvonice, která byla průchodní a stála před dřevěným kostelíkem sv. Bartoloměje, kolem kterého se rozprostíral hřbitov. Kaple byla zrekonstruována díky zdejšími farářovi Barvířovi a je zasvěcena sv. Janu Nepomuckému.

Kdy byla osada založena, nevíme. Ale jistě to bylo už na začátku kolonizace zdejšího podhůří a obec byla postavena na staré zemské stezce, jak se tenkrát osady stavěly. Jelikož se v této době především pastevničilo, vyhledávali kolonizátoři místa k osídlení také podél potůčků a hledali pastviny. Uvádí se, že osadu pojmenovali Zákraví, protože se tam páslo větší množství krav, nebo po sousedním území, které se jmenovalo Kraví po chovu krav. Ze začátku se osada jmenovala Krawary. V létech 1344 – 1350, kdy se prováděl soupis far, je zapsána i fara Zákraví. Předpokládáme, že Zákraví s kostelem existovalo o nějakou dobu dříve, než došlo k tomuto soupisu. Ve Sborníku českých měst a vesnic z dob husitských se uvádí, že „V Zákraví kostel jest, při něm 14 stavení a 76 lidí.“ Fara byla asi chudá, protože se faráři (plebáni) často střídali.
V době husitské tu byla správa protestantská a dle dokladů se tady v roce 1598 a 1618 konaly bohoslužby s večeří Páně podobojí. Po zániku osady se tam říkalo Na Kostelišti. V létech 1653, 1691 a 1703 tam zase sloužili jezuité a zapisovali účast „věřících“ na zpovědích. Bylo to v době násilné protireformace.
U kostela stála mimo fary také škola. Na dobřanské faře se zachovala knížka ohlášek, v níž je lístek, na kterém je podepsán „Matěj Hendrich Jaroměřský, toho času kantor na Dobřanech a na Kostelišti-roku 1672.“

Když Zákraví zaniklo (zřejmě v 15. století), zůstal jen kostel a říkalo se tam Na Kostelišti, tak jako se říkalo i jiným kostelům na samotě. Dle farní kroniky dobrušské kostelík na Kostelišti „sšel“ v létech 1710, jen kamenný spodek zvonice zůstal. Při soupisu vesnic na panství frymburském  v roce 1363 je také zapsáno Zákraví, ale při prodeji panství Trčkům roku 1537 je už jmenováno jenom Bystré. Důvodem „přesunu“ obyvatel mohly být opakované povodně či vyhoření původní obce, kdy si sedláci postavili nová stavení blíže ke svým pozemkům na území dnešního Bystrého.

První písemná zmínka o obci

První písemný doklad o nynější obci Bystré uvádí Antonín Profous ve svém díle „Místní jména v Čechách“, kde je zaznamenáno, že Bystré vlastnil až do své smrti roku 1475 Ivan ze Žampachu. Dalším majitelem byl Hanuš z Trutnova.

Název obce

Dohady, proč se obec jmenuje Bystré, se různí. Někteří historici soudí, že podle říčky Bystřiny, nad kterou obec ležela. Jméno Bystré bylo původně mužského rodu Bystrý (potok), v nářečí na koncovku –ej: Bystrej (1544 Bystroj, Bystrroi). Odstupem času přešlo jméno obce do ženského rodu – Bystrá. Od roku 1848 nese obec oficiální název středního rodu – Bystré. Dle dochované pověsti jméno pochází od poustevníka, který zde v době založení obce žil a který se jmenoval Bystrý.

Původně byl kostel natřen červeně, což vyneslo Bystrému název „Červený Bystrý“, tohoto názvu se dříve užívalo i v úředních spisech, existovala i pečeť s tímto názvem.

Kostel sv. Bartoloměje

Dominantou obce je kostel sv. Bartoloměje, který byl postaven v letech 1716-1720 ve slohu vrcholného baroka. Dne 9. května byla v Opočně sepsána smlouva s chrudimským stavitelem Jiřím Quadronim na stavbu nového kostela, který měl nahradit zašlou svatyni Na Kostelišti. Dle vrchnostenského archivu stavba začala hned v roce 1716 a byla skončena zřejmě 1720. Na římse levého pilastru za hlavním oltářem bylo odkryto vročení 1718, které potvrzuje údaj o stavbě kostela (farní kronika totiž špatně uvádí dataci 1721-1726).

V místech, kde stojí dnešní kostel, bývala březina. Kostel byl pěkný - měl původně vysokou věž s cibulovitou bání. Obrázek této věže se nalézá na bysterské pečeti. Na den sv. Jiří (24. 4.) 1750 však kostel spolu se školou, deseti chalupami a dvěma statky vyhořel. Kostelníci zachránili jen dvě sochy od hlavního oltáře, které se v kostele nacházejí dodnes. Pocházejí z dílny Řehoře Thényho, žáka Matyáše Brauna. Na prach shořely varhany, zvony se roztekly, zničen byl i oltářní obraz sv. Bartoloměje, který byl malován až v Miláně. Ještě téhož roku byl kostel pokryt a v následujících letech opravován. Nový obraz sv. Bartoloměje namaloval v roce 1869 akademický malíř Adolf Russe z Hradce Králové. V letech 1835-1847 se provedly velké opravy kostela – věž byla snížena, odstraněna byla báň, zvon byl přelit a zavěšen, postavila se boční předsíň.

Kříž v předsíni zhotovil v roce 1893 Josef Marek, řezbář, rodák z Dolů z Markova mlýna (čp.51) v rámci dalších oprav kostela (1891-1893 výměna střešní krytiny, výmalba vnitřku, výměna některých trámů). Při velké opravě v 70. letech 20. století byly odkryty původní malby z roku 1764, zejména výjev ze života sv. Bartoloměje na vítězném oblouku, a kostelu se vrátila jeho tradiční červená barva. Tři empírové oltáře z původní výzdoby byly odstraněny a v kostele byl umístěn mobiliář z devastovaného kostela ve Vrchní Orlici. Lavice i dubové dveře jsou původní.

Poslední rekonstrukcí prošel kostel v roce 1998, kdy byla rekonstruována fasáda a znovu byly obnoveny červené nátěry stěn i střechy. 

 

V 16. století se i tady nacházel poplužní dvůr, který podle tradice byl v místech dnešního čísla 1 (Hartmanova chalupa).
Obec patřila až do roku 1789 s Janovem, Tisem a Polomy pod rychtu sněženskou. Tehdy bylo na celé rychtě jen 285 obyvatel v 64 rodinách. Od tohoto roku byla zřízena rychta v Bystrém a do roku 1850, kdy byly první volby, byli tady tři rychtáři – bývalí konšelé. Prvním rychtářem byl Jan Marek z č. 20, druhým Josef Hartman, který byl rychtářem přes 40 roků a třetím Jan Novotný č. 15.

Škola

První škola, jak už je psáno, byla na Kostelišti, druhá v roce 1721 v místech, kde je dnes čp. 36 (vyhořela), třetí dřevěná na témž místě, čtvrtá kamenná v roce 1824 a pátá, dnešní, byla postavena v roce 1886 za 5 měsíců. Škola byla zrušena roku 1977. V létech 1946 – 1951 byla v této budově i škola mateřská. V současné době je budova školy využívána různými společenskými organizacemi. V roce 2013 byla otevřena v budově Elada nová MŠ, kterou provozuje ZŠ a MŠ TRIVIUM PLUS, obecně prospěšná společnost, Dobřany.

Tkalcovina, obchod, řemesla

Hlavní obživou našich předků byla kromě zemědělství tkalcovina. V obci se tkalcovalo v každé chalupě mimo dvou zemědělských usedlostí. Tkalci museli docházet s utkaným zbožím a pro další práci k vydavačům často hodně daleko, ale ke konci minulého století a později bylo i zde několik vydavačů. Ještě před 1. světovou válkou a hlavně po ní bylo na Dolech zřízeno 13 tkalcovniček po obou stranách Zlatého potoka, některé byly budovány z bývalých mlýnů. Pracovalo se tam na 150 až 160 mechanických stavech. Rozvoj tohoto oboru vyvrcholil v polovině 19. století, kdy bysterský podnikatel Ferdinand Přibyl zaměstnával v Bystrém a okolí více než 500 tkalců. V roce 1919 bylo založeno Tkalcovské družstvo pro Bystré a okolí. V té době tady kvetl i textilní obchod, tzv. zasilatelské obchody (celkem 8), které byly známé po celé republice. Mimo toho zde bylo pět obchodů potravinářských, v jednom i železářství, dva obchody hokynářské, trafika a dva hostince.
V létech dvacátých a třicátých byla v domě č. 37 opravna motorových vozidel, sklad náhradních dílů a součástek, naproti domu benzínová pumpa. Tehdy měla obec Bystré zajímavý primát. Byla totiž první v republice co do počtu motorových vozidel poměru k počtu obyvatel. Ještě ve 2. světové válce měla obec 18 řemeslníků, pekaře, 2 krejčí, 2 cementáře, 2 truhláře, 2 švadleny, řezníka, klempíře, obuvníka, koláře, kováře, holiče, kadeřnici, mlynáře, vyšívačku, která měla výrobu i prošívaných dek. Celkem bylo v Bystrém 48 živností a všichni občané byli zaměstnáni v místě bydliště.

Kulturní tradice

V místech, kde je dnes dům čp. 37 (Kaltex), stála v 18. století jednopatrová dřevěná hospoda Hercíkova. Jejich syn Josef, narozen v roce 1807, studoval na vídeňské konzervatoři a stal se z něho význačný muzikant. Jako houslový virtuos, skladatel a pianista šířil slávu české hudby po celých Čechách a v Německu. Psali o něm pochvalné články i básně. I jeho bratr Alexandr byl výborným houslistou.
Obrozenecká doba v 19. století zasáhla i venkov v našem podhůří. Byly zakládány vzdělávací spolky a knihovny, v první řadě Čtenářské besedy. V roce 1862 byla založena Bysterská hudba a v roce 1871 Spolek divadelních ochotníků. První divadla se hrála v hostinci čp. 37, kde byl sál. Jeviště se na každé představení muselo stavět. Hrána zde byla i Prodaná nevěsta.

Obec Bystré bývala střediskovou obcí a soustřeďovala se zde činnost spolková i kulturní. Některé spolky a organizace zanikly (Svazarm, Sokol, zahrádkáři, Červený kříž), jiné působí dodnes (myslivci, včelaři, ochotníci, hudba, hasiči).

Léta válečná

Naše předky sužovala nejen robota, náboženské pronásledování, ale také války a nemoci. Zvláště cholera a mor likvidovaly občas hromadně celé rodiny.
Zdejší obyvatelstvo trpělo válkami nejvíce v 18. století, kdy časté vpády Prusů neuvěřitelně postihly náš kraj. Mnoho vojska procházelo naší obcí, protože jediná cesta od Olešnice do kraje vedla přes Bystré. Ve válce prusko – rakouské roku 1866, která se odehrávala z části i u Václavic, bylo z naší obce šest vojáků a všichni se vrátili.
V první světové válce 1914 – 1918 padlo 16 zdejších občanů, mezi nimi dva legionáři. V roce 1928 jim byl postaven TJ Sokol památník. V poslední světové válce nebyly v naší obci ztráty na životech, ale šest mladých lidí bylo totálně nasazeno na práci do Říše.
Bohuslav Čtvrtečka z Dolů čp. 53 byl zaměstnán v Dobrém, kde pracoval s majitelem tkalcovny v odbojové skupině Obrana národa. Tam ukrývali občas odbojového vedoucího pracovníka nadporučíka Albína Sládka z Hradce Králové, který od začátku války žil v ilegalitě. V době, kdy už byl vyzrazen a gestapo vědělo o jeho pobytu, odvedl Bohouš Čtvrtečka nadp. Sládka ke své matce na Doly. 25. února 1943 byl Sládek dopaden a gestapem zastřelen. B. Čtvrtečka pak byl do konce války vězněn v koncentračních táborech v Německu.


Léta a události

1475      první písemná zmínka o Bystrém

1672      písemný doklad o existenci školy na Kostelišti – Zákraví

1719-20                výstavba kostela sv. Bartoloměje

1721      zřízena škola v dnešním čp. 36

1750      vyhořela škola i s kostelem

1787      vystavěna fara dřevěná

1862      založena Bysterská hudba

1868      založena Jednota českobratrská, modlitebna postavena roku 1880, další změny 2011
1871      založen Spolek divadelních ochotníků

1886      založen spolek hasičský

1886      škola (současná budova) – čp. 88

1893      zřízení kapličky ze zbytku zvonice

1894      založen poštovní úřad, 1928 přestěhován do čp. 110

1897      vyzděna fara
1904      založeno Úvěrní družstvo při společenství smíšených živností
1911      založena Raifaisenka, později přeměněna na kampeličku
1919      založena TJ Sokol, zrušena 1987

1919      založeno Tkalcovské družstvo pro Bystré a okolí

1921-50                četnická stanice

1928      památník padlým v 1. sv. válce (založeno Jednotou sokolskou)
1931      zřízeno kino, zrušeno v roce 1975

1931      otevřena dřevěná rozhledna na Bučině, odstraněna zřejmě po roce 1944 kvůli nebezpečnosti
1932      založen Včelařský spolek pro Bystré a okolí

1932      založena knihovna
1934      vybudován první obecní vodovod s rozpočtem 32 000 korun
1937      provedena elektrifikace obce

1948      sloučení Kampeličky a záložny
1950      založena provozovna družstva Drutka, existovala pod různými názvy (Jantex, Drutex, Vzor), od 1991 pokračuje

samostatné družstvo Kaltex, v roce 2001 ukončena výroba
1951      zřízena poradna pro matky a děti

1953      Kampelička začleněna pod St spořitelnu

1953      ustavena Osvětová beseda – od roku 2001 změna na občanské sdružení
1955      zřízena lékařská a zubní ordinace, zubní ordinace zrušena roku 1975
1956      založeno JZD, kravín postaven roku 1960

1957      založen Spolek zahrádkářů
1959      založena provozovna Detecha, zrušena 1975

1959      založen Československý červený kříž a myslivecké sdružení

1962      vznikl státní statek
1964      započala výstavba místního přírodního koupaliště, od 1996 provozováno ve sportovním areálu s koupáním na

vlastní nebezpečí

1964 – 1973 vycházel Bysterský zpravodaj
1967      založena provozovna Kovodružstva Náchod, od 1991 do 1993 Kaden

1967      založen Svazarm, od roku 1989 bez činnosti

1971-2   objevení a oprava nástěnných maleb v kostele

1973      založena organizace SSM

1973      kolaudace koupaliště, koupalo se už od roku 1971
1975      dostavěna prodejna Jednoty, od 1992 provozuje prodejnu firma Horal, od 1994 Štainerovi, od 1997 Bartošovi

1983      zřízení obecního mandlu

1989      zprovozněn bysterský vodovod

1990      zrušena prodejna textilu, starostou je Vratislav Světlík

1991      hostinec předán dědicům původních majitelů

1991      obnovena tradice masopustů (do roku 2011)

1993      zřízena provozovna FABu (po Kadenu), zrušena 1996

1994      založen místní recesistický spolek Vag-i-noviny, starostou je Josef Dusílek

1995      zřízena prodejna second-hand-textilu, uzavřena 2008 (dům prodán)

1996      setkání rodáků obce u příležitosti oslav 110 let hasičů

1996      zřízena prodejna potravin v čp. 2 – Kaválkovi, uzavřena 1997

1997      vybudována skladová hala

1997      obnoveno vydávání Bysterského zpravodaje po 23 letech – zprvu jako měsíčník, dnes jako čtvrtletník

1998      zahájena tradice setkávání obcí s názvem Bystré

1998      změna v adrese – dodací poštou je 51801 Dobruška

1998      povodeň na Dolech

1998      oprava fasády kostela

1999      Bystré má nejméně obyvatel ve své historii, žádné dítě se v tomto roce nenarodilo

2000      premiéra filmu Bitva o život

2001      film Bitva o život získal na festivalu v Novém Městě nad Metují cenu Zdeňka Podskalského

2001-2   výstavba chodníků na straně u kostela, na druhé straně vybudován chodník v roce 2009

2002      rekonstrukce čp. 110 (OÚ)

2002      kůň Viktor symbolem Bystrého (vyhlášení Kačenčiny pohádkové říše)               

2003      zprovozněny internetové stránky obce

2005      obec má svůj znak a vlajku

2006      svěcení obecních symbolů a oslavy 120 let hasičů

2006      starostou obce se stal Václav Drašnar

2007      dorostenci SDH mistry republiky

2007      zrušení dalšího rybníka v návsi, na jeho místě zřízeno v roce 2010 dětské hřiště

2007      biskup Dominik Duka na vizitaci farnosti v Bystrém

2007      Josef Lukášek (od roku 2005 občan Bystrého) vydal třetí díl svých pohádek – Korunka princezny Kačenky

2007      roku 2006 ukradený a zničený kříž z předsíně kostela opraven

2007      tříkrálová sbírka poprvé v Bystrém

2008      2. místo na mistrovství ČR v hasičském sportu (muži i dorostenci)

2008      zapojení do soutěže Obec roku

2008      oprava křížku v návsi

2009      Czech point a alarm na OÚ

2009      měřič rychlosti v obci

2010      setkání Bystrých v naší obci, zapojení do soutěže Obec roku

2011      rekonstrukce tělocvičny a hasičské zbrojnice

2011      koncem roku obec zakoupila budovu hospody, ta je nadále „obecní“

2011      havárie vody v modlitebně a záměr spolu s přestavbou budovy vytvořit i MŠ

2011      poslední rok činnosti MS Červeného kříže (zrušení projednáno v roce 2013)

2012      zavedení popelnic

2012      výstava ke 140 letům ochotnického divadla a 150 letům bysterské hudby

2012      v pondělí 7. 5. se odstartovala demolice nejstarší modlitebny Církve bratrské

2013      otevření Elady a nové mateřské školy v Bystrém

2013      změna faráře – místo Ludvíka Pfeifera spravuje farnost Jan Barborka (bydlí v Deštném)

2014      Elada získala titul stavba roku v našem kraji, první z řady koncertů Jaroslava Svěceného v Eladě

2014      starostou obce je Leoš Ševc

2015      změna kazatele CB – místo Romana Touška přichází Tomáš Cvejn

2015      místní obchod si pronajal pan THUC QUYEN

 

 Stručně z jednotlivých let…

1983

 • V tomto roce čítalo Bystré ještě 256 obyvatel.
 • Nový vzhled získalo náměstí - v rámci dokončení úpravy silnice na Doly byl prostor před „Obecňákem“ vyasfaltován, stejně jako i okolí prodejny potravin, nový plášť získala i cesta za hřbitovem.
 • prosince byl do provozu uveden obecní mandl.
 • Vyhotoveny byly pohlednice se záběry okolních obcí a našeho koupaliště.
 • Místní podnik Drutka se těšil velké popularitě. Způsobilo ji používání vodní turbíny k pohonu generátoru, takže elektrická energie na osvětlení dílen a ohřev vody se nemusí odebírat ze sítě. Dne 25. ledna si přijeli toto zařízení prohlédnout pracovníci České tiskové kanceláře, v této době se propagovaly malé vodní elektrárny. O vodním zařízení Drutky byly postupně otiskovány zprávy a fotografie v několika novinách a časopisech.
 • Tento rok bylo velké sucho, 27. červenec byl vůbec nejteplejším dnem za posledních 200 let a projevil se opět nedostatek vody, který trval i přes zimu až do jara roku dalšího. Již v říjnu byl proveden hydrogeologický průzkum, který otevřel velkou bysterskou akci - stavbu obecního vodovodu.

1984

 • Celý rok byl plný nadějí, že konečně bude voda téci z kohoutků. V červnu byl vypracován projekt u Stavoprojektu Hradec Králové a 17. října byla vytyčena trasa vodovodu.

1985

 • Obecní vodovod, stavba s rozpočtem na 4 miliony korun, zaměstnával celou vesnici po několik let. Každý ze zájemců o připojení se zavázal odpracovat 50 hodin zdarma, jen čtyři čísla popisná zájem o připojení neprojevila. V srpnu přišlo stavební povolení k I. etapě. Materiál se začal objednávat už v dubnu, přesto byl stálou překážkou v práci nedostatek materiálu. Na podzim se truby sháněly až v Nitře. Tento rok bylo celkem odpracováno 3 215 brigádnických hodin.

1986

 • Nadále se pokračovalo ve stavbě vodovodu, odpracováno bylo 8 756 hodin, a protože se celá věc organizuje v rámci AKCE Z, byla naše obec vyhodnocena jako nejlepší v okrese.
 • Druhou velkou letošní akcí byly oslavy 100 let od založení hasičského sboru v Bystrém. K tomuto výročí byl vydán pěkný almanach a řada akcí po celý rok se nesla v duchu těchto oslav. 1. března to byl Hasičský ples s bohatou účastí a dvěma hudbami, 30. května se pak v rekreačním zařízení Rudá Hvězda na Dolech konala slavnostní schůze, na které bylo naší základní organizaci uděleno vysoké svazové vyznamenání „Za mimořádné zásluhy“. Oslavy vyvrcholily o pouti: po sobotní zábavě bylo na neděli 24.8. připraveno opékání 10 krůt, dvou beranů a prasete, nechybělo pití a hudby. Organizátoři připravili výstavu požární techniky před čp. 109, v požární zbrojnici pak byly k obdivování fotografie, poháry i kroniky. Ve 13.15 zahájily sirény námětové cvičení - požár budovy Drutky. Na nedalekém cvičišti byly předvedeny ukázky útoků, hašení různou technikou včetně práce s barevnou pěnou, ze které byla vytvořena trikolóra. Po 18. hodině ukončil slavnost déšť. Celá akce byla hodnocena jako nevšední, úspěšná a dobře zorganizovaná.

1987

 • Práce na stavbě vodovodu pokračují. V srpnu byla povolena II. etapa, první byla zakončena kolaudací 21. prosince. Mj. se budovala čerpací stanice a podvrtávaly se silnice. K tomuto účelu byl zaměstnanci Stavební geologie Sedloňov pod vedením Bohumila Vašíčka (čp.119) vyroben tzv. krtek.
 • června bylo při průtrži mračen poničeno koupaliště. Před dokončením opravy přišla 26.6. další pěti hodinová průtrž a muselo se začít znovu.
 • Po 68 letech byl pro malou členskou základnu a žádnou činnost zrušen Sokol.

1988

    V rámci II. etapy výstavby vodovodu se stavěl vodojem s bazénem, byla zhotovena první přípojka do čp. 119.

1989

 • V polovině května byla zahájena rozsáhlá rekonstrukce domu čp.107 („Obecňák“), při které se všichni nájemníci museli přestěhovat do náhradních prostor.
 • Na bysterských Dolech byla přesunuta část cesty u čp. 72 tak, aby se vyhnula dvěma mostkům.
 • prosince se konala slavnostní schůze na počest ukončení prací na výstavbě vodovodu. Přestože rozpočet počítal se čtyřmi miliony, téměř dva se ušetřily, a to zejména používáním bysterského písku a „krtka“ (při 22 podvrtech silnic činila úspora téměř milion korun). Zřízeno bylo 85 přípojek, odpracováno bylo 29 201 hodin, z toho 4 091 zdarma. Všichni, kteří vodovodu obětovali svůj čas, si zaslouží uznání.

1990

 • V Bystrém se objevují po letech opět soukromníci, je to elektrikář a opravář aut.
 • Vyasfaltována byla cesta okolo školy.
 • července byla zkolaudována opravená budova „Obecňáku“, akce stála půl druhého milionu korun.
 • Prodejna textilu, která v Bystrém fungovala pod Jednotou, byla z úsporných důvodů přesunuta do skladu prodejny smíšeného zboží. K 31.12. pak byla zcela zrušena.
 • Byla provedena výměna svítidel veřejného osvětlení - rtuťová svítidla byla narazena sodíkovými výbojkami.

1991

 • V areálu koupaliště, kde se v létě konají dětské tábory, bylo zřízeno 10 ubytovacích chatiček, každá pro 4 osoby.
 • Generální opravou prošel místní rozhlas.
 • Nové zastupitelstvo se zaměřuje mj. i na vylepšení vzhledu obce, proto se začalo s úpravou prostor u čekárny ČSAD a v září se oprav dočkala i fasáda fary, byť jen z čelní strany.
 • Místní pohostinství, které provozovala Jednota, bylo 20. května uzavřeno a budova byla předána dědicům původních majitelů. 19. srpna, před poutí, byl Hostinec u Ševců slavnostně otevřen.
 • Pracoviště České státní spořitelny bylo v Bystrém zrušeno.
 • Ke dni 30. června zaniklo družstvo Drutka a v Bystrém působí nadále menší družstvo
 • Ze společenských a zájmových organizací pracují nadále myslivci, hasiči, včelaři a zahrádkáři. Postupně mizí Červený kříž, Svazarm, neobnoven zůstala zatím i Sokol.
 • Budova provozovny Kovodružstva, nyní Kadenu, které vyrábí dětské hračky, byla vrácena majitelům.

1992

 • Rybník na návsi byl nákladem 120 tisíc zlikvidován.
 • Nejstarší historická památka obce, kaplička u koupaliště, byla během vánočních svátků poprvé slavnostně osvícena.
 • Dokončena byla rekonstrukce veřejného rozhlasu a osvětlení.
 • Na vhodných místech byly v obci a okolí umístěny lavičky.
 • Začátkem srpna byla obec postupně zase rozkopávána. Tentokrát kvůli pokládání elektrických kabelů do země.
 • Prodejnu potravin v obci neprovozuje nadále Jednota, ale zakoupila ji firma HORAL.
 • Všechny přípojky obecního vodovodu byly osazeny vodoměry.

1993

 • V tomto roce byly zrekonstruovány věžní hodiny na kostele.
 • Kvůli řešení odpadového hospodářství byla v obci zřízena dvě skládková místa, pro která bylo zakoupeno 8 kontejnerů pro tříděný odpad a dva na popel.
 • Značných změn doznala úřadovna České pošty v čp. 110, kde byla mj. zřízena i přepážka oddělující zákazníky od obsluhy.
 • Kvůli financím se provozovna Kadenu přesunula do Ohnišova a budovu si pronajala firma FAB.
 • Aby bylo v Bystrém ještě lépe, byly na určitých místech po obci rozmístěny velké květinové mísy.
 • V tomto roce se po delší době přestalo s výkupem ovoce od drobných pěstitelů.

1994

 • „Orlické hory, hory pro každého“ je název videofilmu, který se zčásti natáčel i v Bystrém (17.6.)
 • Velkou společnou brigádou byla v tomto roce zhotovena fasáda na budově pohostinství.
 • Upraveny byly prostory u kostela - lípa u náměstí byla obezděna.
 • Prodejnu potravin zakoupili manželé Štainerovi.
 • Obec zakoupila do svého vlastnictví chatky na koupališti.

1995

 • V tomto roce byla rozpracována skladová hala, střecha kostela získala nový nátěr, na úřad přibyla kopírka.
 • Ke změnám došlo na postech správce vodovodu a kronikáře.
 • V dubnu byl vyzvednut živnostenský list pro obec Bystré na volnou živnost provozu vodovodu a kanalizace.
 • Byla uzavřena smlouva o napojení obecní knihovny na střediskovou knihovnu v Dobrušce. Ta bude vybavovat naši knihovnu novými knihami (kolekcemi), za což jí bude náš OÚ platit roční odměnu.
 • Po smrti p. Tomáše byla v obci zrušena veřejná hovorna. Byl namontován telefonní automat do chodby budovy OÚ. K 31.12.1995 je v obci 46 telefonních stanic.
 • Jediným prosperujícím obchodem v naší obci je prodejna second handu (použité oblečení, zboží z druhé ruky), jinak zvaný též sekáč, hrabárna, hrabák. Patří Kozákovým z Dobřan, prodej zajišťuje paní Světlíková z čp. 107.
 • V obchodě smíšeným zbožím se často střídají prodavači, převážně je zajišťováno jen zásobování základním potravinářským zbožím. Na léto si pan Štainer pronajal koupaliště, kde provozoval mimo stánku též hospodu v klubovně.
 • Provozovna Fabu, a.s. v Bystrém byla zřízena 01.06. 1993, a to z důvodu, že v hlavním provozu Sedloňov již nestačily prostory k požadovanému sortimentu výroby. Přispělo k tomu i to, že v Bystrém skončila výroba hraček a provozovna Kadenu Náchod zde byla zrušena. Budovu získali v restituci Václav a Vladimír Zimovi, takže zde byl FAB a.s. v pronájmu. Při zavedení výroby zde pracovalo 12 lidí, z toho 10 žen a 2 muži. Ze zrušeného Kadenu přestoupilo 6 pracovnic, dalších 6 pracovníků přešlo z provozovny Sedloňov. V současné době je zde zaměstnáno 18 lidí (15 žen). Z toho 11 jich je z Bystrého, 2 z Janova a 5 z Bačetína. Výroba je zde zavedena na montáž vrchních přídavných zámků a montáž autozámků. Tyto výrobky se zde také balí, takže odcházejí přímo do expedice v hlavním závodě Rychnov n. Kněžnou.
 • Kaltex, výrobní družstvo Bystré, vzniklo roku 1991 rozdělením Drutky, textilního výrobního družstva Hradec Králové. Dříve zde byla pouze provozovna, nyní je to samostatné družstvo. Textilní družstvo je v Bystrém od roku 1950, firma se však měnila: nejdříve to byl Jantex, pak Drutex, Vzor, Drutka a nyní Kaltex. Původní sortiment druhů textilu zde vyráběného se značně omezil a vyrábí se pouze to, nač je odbyt. V současnosti to jsou utěrky. Zboží zasílají podle objednávek poštou po celé republice, převážně však na dobírku kvůli nespolehlivým zákazníkům, popř. si zákazník zboží vyzvedne sám. Z původních 25 zaměstnanců se jejich počet snížil (odchody do důchodu) na současných 9.
 • Koncem května byla místní hospoda uzavřena a od června si ji pronajal janovský Milan Formánek. Oblíbený Standa Ševc se s manželkou a synem přestěhoval do Kobylí na jižní Moravě.

1996

 • K oslavám 110 let SDH obec pořídila letecké fotografie Bystrého, včetně sady nových pohlednic ve dvou variantách.
 • Byla provedena rekonstrukce cesty k čp. 4 a 97.
 • Byla podepsána dohoda o spolupráci mezi Bystrým, Olešnicí a Lewinem Klodzkim, dokonce s článkem v Orlickém týdeníku z 04.06.
 • Malý pohraniční styk mohou občané Bystrého od 19.02. využívat v době od 6 do 22 hodin. Jedná se o možnost přechodu hranic na občanský průkaz, popř. pas. Malý pohraniční styk se týká obcí do vzdálenosti 15 km od hranic, je možno použít hraniční přechody pro osobní dopravu nebo turistické stezky.
 • Již na zasedání v lednu vyvstala otázka, jak dále naložit s naším koupalištěm, které neodpovídá hygienickým normám na čistotu vody, a proto už nemůže jako koupaliště letošní rok fungovat. Objevil se návrh "přebudovat" ho na sportovní areál s možností koupání na vlastní nebezpečí, neboť by byla škoda ochudit obecní pokladnu o nemalé příjmy ze vstupného. V současné době je vedeno jako požární nádrž, která není chemicky ošetřována. V areálu je zajištěn úklid (likvidace odpadků, soc. zařízení).
 • Průběžně se jedná o prodloužení obecního vodovodu na Doly. V září byly zakoupeny truby a začalo se s výkopovými pracemi.
 • V druhé polovině ledna bylo zboží ve zdejší prodejně prodáváno s 10% slevou, neboť její majitel p. Štainer ji hodlal k 01.02. uzavřít, jak se i stalo. V březnu upozorňují občané na nepořádek kolem prodejny, v jejíž výloze bylo auto.
 • Vlastní prodejnu si chtěli otevřít Kaválkovi (2), po dlouhých jednáních ji zkolaudovali v pátek 29.03., v pondělí už se oficiálně prodávalo. Na Velikonoce už tedy obchod zase zákazníkům sloužil.
 • Letošním srpnem končí v Bystrém svoji činnost provozovna FABu. Způsobil to údajně vysoký nájem požadovaný majiteli budovy a získání nové budovy v RK. Některé zaměstnankyně odejdou do důchodu a zbytek přejde na provozovnu do Sedloňova.
 • Od začátku roku se přistoupilo k postupné výměně krav za jalovice v bysterském kravíně. V březnu se dojilo 28 krav, ošetřovalo 52 jalovic a několik telat. Pracují zde 3 lidé.
 • Přípravy na Hasičský sjezd o pouti, jež měl důstojně oslavit 110 let našeho sboru, začaly už v červnu sháněním adres a jmen rodáků, přípravou pozvánek a plakátů. Bylo rozesláno či předáno na 500 ks pozvánek. Celá sláva začala sobotní taneční zábavou, pořádanou hasiči. V devět hodin v neděli začala mše svatá a při ní byl vysvěcen prapor sboru. Poté byly u památníku padlých v 1. sv. válce položeny věnce. V deset se v hospodě sešli rodáci a přátelé obce. Odpolední slavnost probíhala na rynku - u čekárny, farské stodoly a zbrojnice se nabízelo občerstvení, na návěsu vyhrávaly hudby - jedna country dopoledne, druhá po obědě. Ve 13 začala hasičská akce. Obec věnovala sboru vyšívanou stuhu na prapor, sbor byl vyznamenán řádem sv. Floriana. O půl třetí byla předvedena historická technika, zacvičily dorostenky novohrádeckého Sokola, předvedli se sbory z Polska i profesionální hasiči. Na závěr koncertovala bysterská dechová hudba.
      Ve škole probíhala výstava historie sboru a obce, vydatně navštěvovaná. Občané si dokonce vyžádali její prodloužení o celý týden, aby mohli důkladně prostudovat zpřístupněný materiál (historie domů, fotodokumentace, výběr z archívu i kroniky).

1997

 • Účetnictví obce je od března vedeno na počítači.
 • Přes léto pokračovaly práce na prodloužení vodovodu na Doly, které byly také v říjnu ukončeny. O rozvod vody k jednotlivým chatám se postarají jejich majitelé sami.
 • I naše obec byla „postižena“ vytrvalými dešti, které zvedly hladinu Zlatého potoka. Ten zničil asi 100 metrů štěrkové cesty na Zadní Doly. Škoda byla předem odhadnuta na 60 000 Kč. Cesta byla ještě na podzim opravena - byla navezena jemná drť a kámen.
 • Obecní zastupitelstvo se rozhodlo zareagovat na nabídku realitní kanceláře STAIKA, která shání pro firmu AVAL, s.r.o. pozemky v blízkosti koupališť k prodeji či pronájmu. Firma projevila svůj zájem tím, že na pozemek navezla buňky. V nich se počítá s 24 lůžky, zařízení by mělo sloužit k rekreaci a ubytování turistů. Vše mělo být dokončeno ještě v letošní sezóně.
 • Úpravy v prostorách koupaliště se týkaly pozemků okolo budovy s klubovnou a sociálním zařízením. Celá proměna začala pokácením několika vzrostlých bříz za budovou, dále byl prostor rozšířen a koncem srpna již čerstvá zeleň rašící trávy pomalu začínala převládat nad bahnitou hnědí.
 • srpna proběhla kolaudace skladové haly,  která byla schválena k provozu.
 • Po 23 letech a 6 měsících se v sobotu 10.05. Bysterákům dostal do rukou opět Bysterský zpravodaj. Nápad obnovit tradici vydávání místního tisku se v hlavách redaktorů převaloval již delší dobu, množství akcí na přelomu dubna a května bylo tou pověstnou poslední kapkou. Nulté číslo bylo trochu netypické, převážně zaměřené na kulturní počiny. Od čtvrtého čísla se vyskytly problémy s kopírováním, neboť přístroj OÚ byl od 26.6. do 27.2.1998 mimo provoz, a tak se Zpravodaj „zahustil“ a vycházel v rozsahu dvou stránek za podpory okolních firem nebo známých, kteří umožňovali rozmnožování potřebného počtu výtisků. Z počátečních 80 se náklad postupně zvedal, v říjnu dosáhl 115 ks, prosincové číslo už bylo na 130.
 • Prodejna u Kaválků byla po prázdninách zavřena. V listopadu se stalo nemožné a původní prodejna získala nové majitele. Ve středu 5.11. uvítala nová prodavačka zákazníky. Je příjemné, že auta, která jsme byli zvyklí vídat ve výloze, byla opět vystřídána zbožím. Ještě příjemnější je pak šíře nabízeného sortimentu, stejně jako přijatelné cenové relace.
 • Pro naše důchodce se konala zabijačka v režii Vag-i-novin. Tentokrát se zabíjela dvě prasata, zhotoveno bylo 280 jitrnic, prodávali se i kroupy, prejt, polévka a hlavně maso: bůček, kotleta, krkovice a kýta. Bylo to jako za války, protože důchodci si objednali a měli maso na lístek, aby se na všechny dostalo. Zabíjelo se na Velký pátek, ale všechna práce se dělala až v sobotu 29.03.

1998

 • března proběhlo pracovní setkání  představitelů obcí s názvem BYSTRÉ v Bystrém u Poličky. Na programu byla příprava I. setkání obcí Bystré v termínu 3.-5. července 1998 v Bystrém u Poličky. Pozvány jsou  obce Bystré z těchto okresů: Klatovy, Náchod, my, Svitavy, Frýdek-Místek, Vranov nad Topĺou. Na začátku spolupráce obou Bystrých byl vlastně náš ochotnický spolek a spolupráce v oblasti divadla. Pak se začali hledat možnosti kontaktů i mezi oběma hasičskými spolky. Dalším krokem bylo přizvání ostatních obcí s názvem Bystré ke spolupráci. Toto jednání vedlo až k uspořádání 1. setkání obcí BYSTRÉ první červencový víkend.
 • V únoru se dostavila zástupkyně Telecomu se zprávou, že firma začala pracovat na projektu položení telefonních kabelů do země, k čemuž obec poskytla potřebné podklady. Na připomínku, že tuto možnost Bystré nabízelo Telecomu v době, kdy obec byla rozkopaná a do země se dávala elektrika, nedovedla odpovědět - prý dlouho trvá, než se zpracuje návrh. Celá akce by údajně měla proběhnout již letos, ale nakonec se pouze jednalo s majiteli pozemků a od července se čekalo na začátek výkopů. S těmi bylo započato až v zimě, protože nejdříve se kopalo v podhůří, kde v zimě sníh není. U nás se letos zima vydařila, takže si pracovníci stavební firmy (ale i občané) užili.
 • V květnu byla započata oprava fasády kostela firmou HANUŠ Opočno. Obec přispěla na práce částkou 200 tisíci Kč, referát kultury OkÚ přispěl též a zbytek financovala církev ze sbírky. Akci se podařilo v tomto roce dokončit, takže svou barevností teď místní dominanta padne do oka každému projíždějícímu.
 • Od 1. dubna došlo ke změně naší dodávací pošty. Co to znamenalo pro občany Bystrého? V první řadě to, že už nebyla vídána p. Martinková s brašnou, ale auto s dvoučlennou posádkou, která den co den objíždí 62km dlouhý okruh od Dobrušky přes Vanovku, Bohdašín, Bystré a jiné obce - celkem takto „obslouží“ 404 čísel popisných pod Orlickými horami. Náš poštovní úřad zatím zůstal zachován, fungoval nadále jen jako pošta podací. Rychnovsko je údajně jedním z posledních okresů, kde je zaváděno motorizované doručování pošty. Vznikla řada problémů - nejčastější chybou byla změna v adrese na : Dobruška, čp.X). Pro náš OÚ (a nejen pro něj) to však bude mít několik důsledků: nepoužitelná jsou všechna současná razítka, složenky a předtištěné formuláře. Dokonce se znovu diskutovalo o změně názvu naší obce, neboť úřední název zní BYSTRÉ a k rozlišení docházelo směrovacím číslem. Zažité spojení Bystré u Dobrušky je pouhým „zjednodušením“ právě ze strany České pošty a nejde o oficiální název. Některé organizace (např. katolická církev) už začali užívat názvu Bystré v Orlických horách.
 • Trochu o počasí v červenci: první týden se ochladilo až na 11 stupňů, od 3.7. byly denně zaznamenány přeháňky, od 7. do 12.7. bylo opět šeredně s dešti, zimou takovou, že se muselo topit (14 st.). 13.7. bylo až 28 st. a teplo, ale v noci se hned ozvala bouřka, po dvou polojasných dnech začalo opět pršet. Teplé počasí přinesla až neděle 19.7. a koncert Valanky. Od toho dne začala třídenní tropická vedra (okolo 36 st.), která byla přerušena v noci z 22. na čtvrtek 23.7. bouřkou a silnou průtrží nad Orlickými horami. Osobně jsme se ve středu navečer vraceli z Jičína a už před HK bylo vidět nad Orlickými horami silné záblesky, od HK pak i pršelo a čím jsme jeli blíže k Bystrému, tím byl déšť silnější. Ve čtvrtek 23. bylo slunečno a nikoho by ani nenapadlo, co se dělo na Zlatém potoku! V noci v 1.30 začala opět bouřka, a spal asi málokdo. Tři dny se neměla požívat nepřevařená voda z vodovodu, protože bahno se dostalo i do nádrže na vodu. Po propršeném červenci bylo vody nadbytek, ani nesákla a jen tekla z kopců po povrchu. Teploty se do konce měsíce pohybovaly okolo 24 st. s polojasnem. 29.7. bylo vyhlášeno, že voda je stále závadná a v 18 hodin byla vydávána balená.
 • Orlické noviny s odstupem - 23.7.1999: Na čtvrtek 23. července 1998 předpovídali meteorologové teploty od 24 do 28 stupňů, místy přeháňky, odpoledne bouřky. Ve středu večer se obloha zatáhla, potemněla, spustily se proudy přívalového deště. Blesky celou noc křižovaly nebe, nezkrotný živel bral, co mu přišlo do cesty - domy, mosty, cesty. Povodeň na Rychnovsku a části Královéhradecka nešetřila nikoho a nic. Vzala taky šest životů. Když se pak sčítaly materiální škody, došlo se k částce okolo dvou miliard korun.
 • Nahlédněte s námi do zápisu OZ: Povodňová vlna zasáhla naši obec v oblasti bysterské Doly v noci z 22. na 23. července. Došlo k narušení komunikace propojující obě části Dolů, stržení mostu u budovy ČS lesů (Křepelovi). Velká voda narušila zadní část budovy čp.96 a strhla most u rekr. zařízení „Zlatý potok“, narušila stabilitu mostu u bývalých Poulů, zaplavila budovu č.85 (Mackovi), zaplavila budovu čp.72 (Langrovi), zde také strhla most, narušila vozovku a elektrické vedení. Voda prakticky zaplavila celé údolí.
      Postiženým občanům poskytla pomoc obec a její občané i členové SDH, neocenitelná pomoc přišla od armády. Obec zajišťovala výstavbu provizorních přechodových lávek, zřízení havarijního přejezdu u čp.72, zásobování vodou čp.52 (Světlíkovi) a budovy ČS lesů (Křepelovi), obecní mechanizace sloužila k úklidu naplavenin.
      Členové SDH mimo obvod obce pomáhali při záchranných pracích v Dobrušce-Pulicích, Českém Meziříčí, Deštném v O.h., v Dobrém-Žákovci. Také mnoho občanů obce pomáhalo s odstraňováním škod - ať už svým příbuzným v okolí, či známým na Dolech.
      V rámci finančních opatření byly postiženým rodinám poskytnuty povodňové příspěvky (20-35 000 na rodinu) a obec obdržela dotaci 35 tisíc na likvidaci neodkladných škod.
      Celkový odhad škod na majetku obce činí 2 180 000.
      Solidaritu prokazují i obce Bystré u Poličky a Mochtín-Bystré, které sbírková konta převádějí na účet naší obce.
 • V listopadu jste si mohli přečíst první číslo Bysteráčku, sborového zpravodaje Církve bratrské v Bystrém, který je vydáván jako občasník.
 • V šestém vydání sborníku PANORAMA, které nabízí vydavatelství SEN v Dobrém, byla uveřejněna studie R. Remeše s názvem O lidových stavbách v Bystrém, jež se soustředí zejména na stavení č. 100. Po nezbytném úvodu se autor věnuje stručně historii obce ve vztahu k jejímu postupnému osídlování, dále hodnotí význam návsi a vzniku druhého centra obce - v prostoru okolo kostela u hlavní silnice. Právě díky výstavbě v okolí kostela a mimo prostor staré návsi zůstaly v Bystrém dodnes relativně uchovány původní struktury zástavby staré návsi. Autor si všímá jednotlivých objektů v této lokalitě a posuzuje je z hlediska zachovalosti a vhodnosti (či spíše nevhodnosti) provedených rekonstrukcí. Krátce je pojednáno o vodních dílech na Zlatém potoku v Bystrém.
      Nejrozsáhlejší část práce se zabývá „asi nejhodnotnějším objektem z hlediska dochovalosti charakteristických prvků tradiční architektury v Bystrém, kterým je bývalý výměnek čp. 100 ... Dům je již po desítky let neobydlen a ponechán přirozenému dožití. Naštěstí byla kdysi jeho došková střecha zhotovena nadmíru pečlivě a dosud jej uchránila před rychlým zánikem. Pro svoji sešlost je dům vnímán okolím jako nezajímavý až odpudivý objekt, který by zasluhoval před padesáti lety možná opravu a dnes už jen milosrdné srovnání se zemí... Na tomto objektu lze vidět mnohé originální detaily, které bývají při opravách mnohdy nahrazovány novějšími variantami - zejména okna, dveře, lomenice, omítky apod.“

1999

 • V březnu pokáceny kaštany před kostelem.
 • V létě proběhla generální oprava čerpací stanice veřejného vodovodu. Nově bylo přiděláno hlídání hladiny a signalizace ve vodojemu.
 • Opravu kaple u koupaliště, která je v majetku církve, provedla na jaře firma provádějící opravu fasády kostela.
 • Zastupitelstvo schvá­lilo zrušení stavební komise v obci Bystré. Následujeme tím některé další obce v okolí, které tak již učinily dříve. Se všemi stavebními záležitostmi se občané musí obracet na MěÚ v Dobrušce.
 • Bysterský námět zpracoval je­den z předních českých amatérů v do­kumen­tární tvorbě Jaromír Schejbal z Rychnova n. Kněžnou. Oč v dokumentu s názvem Leninovo procitnutí asi šlo, tuší každý, kdo zažil letošní První máj v Bystrém.

2000

 • března dopoledne se hladina Zlatého potoka na Dolech opět zvedla natolik, že zaplavila vozovku i louky. Povodní opakující se po dvou letech došlo k havarijnímu poškození mostu u Poulových, který hrozil zhroucením. Bez odkladu tedy bylo započato s jeho rekonstrukcí.
 • Zastupitelstvo vyslovilo souhlas se vstupem Bystrého do svazku obcí k plynofikaci. Byla vypracována studie a občané se k celé věci měli možnost vyjádřit prostřednictvím anketních lístků. K 28.4. se dalo předběžně konstatovat, že většina majitelů domů v Bystrém projevila o případné napojení na plynovod zájem, takže se sestavoval návrh rozvodu plynu po obci. Nakonec byla plynofikace odložena na neurčito z důvodu vysokých pořizovacích nákladů, rostoucí ceny plynu a neúnosných finančních požadavků společnosti dodávajících plyn.
 • V přízemí bývalé školy byly zrekonstruovány WC, které teď předčí mnohé ty, co mají bysteráci doma. Zárověň tu byla vybudována i sprcha.
 • V tomto roce ochotníci secvičili úspěšný muzikál Nejkrásnější válka s původní hudbou Pavla Holady, který zůstal na repertoáru i v roce 2001, kdy si bysterské ochotnické divadlo připomnělo 130 let trvání.
 • Setkání Bystrých na Slovensku u Vranova nad Topĺou se zúčastnili členové divadelního souboru, kteří vystoupili s hrou Nejkrásnější válka, dále 14tičlenná dechová hudba OB Bystré, zájezd doplnili zájemci z řad občanů. Delegace naší obce čítala nakonec 60 lidí. Našli se však i tací, co šlapali na kolech (jeden cyklista – odvážlivec Pepča Novotný, čp. 72, se vydal na Slovensko trasou přes čtyři Bystré!).
 • „Dokumentární“ celovečerní film Bitva o život se dostal do kin. Ve středu 25.10. zahajoval tento 90timinutový dokument Mezinárodní festival dokumen­tárních filmů v Jihlavě (zaznamenal sedmdesátiprocentní úspěšnost u kritiky). V pátek 27. října proběhla premiéra v Bystrém na sále hospody. Jde o barvitou koláž, jakýsi téměř surrea­lis­tic­ký obraz, na jehož mozaikovosti měl jistě svůj podíl fakt, že se jednalo o společné dílo tří režisérů, kteří - jako jednotlivci - mají za sebou v oblasti filmového doku­men­tu nepřehlédnutelnou stopu: Miro­sla­va Janka, Víta Janečka a Romana Vávry. Poslední slovo ve výběru natočeného ma­teriálu měla - údajně naštěstí - žena, střihačka Tonička Janková, manželka prv­ního z jmenovaných, která se tak prý vlastně stala jakousi čtvrtou režisérkou. Film sleduje neskutečné skutečné postavy v jejich každodenním životě i ve chvílích obecního vytržení k radovánkám od 1. máje k 1. máji napříč přelomem tisíciletí.
 • K 1.1.2000 mělo Bystré 211 obyvatel.

2001

 • Z uskutečněného sčítání obyvatel vyplývá, že Bystré mělo k 1.3. 216 obyvatel (114 mužů, 102 žen). Domů je celkem 105, z toho trvale obydlených je 62 a z nich je 55 rodinných domů. Bytů je celkem 131, z toho trvale obydlených je 88, obydlen přechodně je jeden, 40 bytů slouží k rekreaci a dva byty jsou nezpůsobilé k bydlení.

v  V květnu obdržela obec dotaci z Programu obnovy venkova ve výši 60 000,- Kč, která byla určena na výstavbu chodníku v obci od kostela před poštu. Chodníky byly provedeny z nakoupeného žulového kamene za hrubou rozpočtovou cenu 1000,- Kč za metr čtverečný, který byl složen za zastávkou. Práce byly dokončeny na jaře 2002.

 • V červenci byla u budovy šaten směrem ke koupališti usazena nová buňka, ve které byla zřízena sprcha a další WC.
 • S platností od 1.1.2001 byla zrušena příspěvková organizace obce OB Bystré. Ještě týž rok byla ustavena samostatné organizace ve formě občanského sdružení, na kterou byl převeden všechen majetek Osvětové besedy.
 • Jubilejním desátým ročníkem byly zakončeny akce známé jako Osvobozování Janova. Na letošním Osvobozování nechyběl křest a předprodej videokazety s filmem Bitva o život. Za účasti producenta Richarda Němce, režiséra Romana Vávry a zvukaře Jana Čeňka polil film pivem zakladatel tradice Jiří Hradecký.
 • Na festivalu Novoměstský hrnec smíchu obdržel film Bitva o život festivalovou cenu Zdeňka Podskalského určenou mladým filmovým tvůrcům za použití autentických materiálů. Cenu za nepřítomné autory převzal starosta Josef Dusílek (81) a zástupci obce. Na plzeňském festivalu Finále udělila porota zvláštní ocenění za autentický záznam životní nezdolnosti obyvatel malé vesničky Bystré pod Orlickými horami snímku Bitva o život režisérské trojice Janek – Vávra – Janeček. „V době, kdy řada lidí tráví víkendy v hypermarketech, působí zpráva o životě vesničanů jako zjevení.“
 • V listopadu byla zrušena poslední tkalcovna (natáčel se v ní film Bitva o život) v Dobrém. Tím byla zavřena poslední provozovna V prosinci se doprodávaly utěrky, ručníky, pracovní kepr ze zásob a čeká se na vhodnou dobu k ukončení činnosti družstva, tak aby členům mohly být vyplaceny podíly.

2002

 • setkání Bystrých se uskutečnilo ve dnech 5.-7.7.2002 v areálu U Koupaliště v naší obci. Setkání se zúčastnilo všech šest obcí Bystré, dále delegace polského družebního města Lewin Klodzki, odhadem asi 500 lidí, okolo dvou stovek jich bylo delegátů z Bystrých.
 • Vybudovány byly tři byty (půdní vestavby). Zároveň proběhla i celková rekonstrukce domu čp.110.
 • V červenci se Bystrého přistěhovala rodina z Holandska, která tu koupila usedlost, z níž plánovali budovat penzion a na přilehlém pozemku malokapacitní sezónní kemp.
 • V obci je možno přespat v ubytovně U Koupaliště, kterou vybudovala firma AVAL (2000), dnes je v soukromých rukou.
 • Nové království – Kačenčina pohádková říše – bylo vyhlášeno v úterý 24. září 2002. Zapojily se obce, členové Regionu Orlické hory, které oslovily své podnikatele. Jarmila Haldová výtvarně zpracovala patrony jednotlivých obcí, Bystré má koně Viktora.
 • Obecní kroniky byly předány do archivu a k dispozici jsou jejich kopie v podobě knižní i elektronické.

2003

 • Historicky první referendum u nás se konalo v pátek 13. června (14-22 hodin) a sobotu 14. června (8-14 hodin), jeho předmětem byl vstup České republiky do Evropské unie. Hlasovalo 124 lidí (účast 65,6%), platných hlasů bylo jen 119. ANO odpovědělo 83, NE 36 voličů.
 • Po celý rok se pracovalo na přípravě internetových stránek naší obce na adrese obecbystre.cz. Zprovozněny byly v květnu. Nejdříve obsahovaly jen základní informace, které se postupně rozšiřovaly.
 • Do konce roku byl ještě v provozu mandl, ale nebyl využíván. Místnost byla přidána k novému půdnímu bytu a stroj byl neúspěšně nabídnut k prodeji.
 • Jeden z bysterských občanů dostal k 50. narozeninám i růžového supertrabanta na klíček, který pak několik let stál pod břízami naproti jeho domu.
 • října večer v Bystrém hořelo – naštěstí jen stodola u čp. 92.
 • Ve dnech 2. a 3. října 2003 se režisér Zdeněk Troška účastnil akcí v našem regionu. V pauzách mezi představeními 3.10. se Troška spolu s manželi Lukáškovými vydal i do Bystrého, pro Bysterský zpravodaj v listopadu 2003 napsal věnování – Čtenářům Bysterského zpravodaje samou radost ze srdce přeje Zdeněk Troška.

2004

 • května si na Bučině připomněli existenci rozhledny (otevřena 26. července 1931) Vag-i-noviny a všichni příchozí na akci Funíme si to do Evropy – vstup do EU. Pro děti byla připravena cesta zeměmi EU, pro dospělé posezení při hudbě prokládané zábavnými scénkami s ochutnávkou domácích vín.
 • V sobotu 17. ledna byla bysterská pošta zavřená. Nic to nemění na tom, že právě údajně tento den uběhlo 110 let od jejího prvního otevření v naší obci.

2005

 

 • Dokončena byla výstavba chodníku od kostela k poště vydlážděním prostoru před poštou.
 • Na několika místech v obci bylo vysazeno celkem 12 lip.
 • V únoru byli zastupitelé seznámeni s podobou získaného otisku historické pečeti obce – je na ní kostel s kupolovitou bání. Byly zadány práce na návrhu znaku a praporu obce. Na zasedání 23. března byly posuzovány první návrhy na znak a prapor, jak je předložil heraldik Mgr. Jan Tejkal. Na prvních 5 návrzích byly zobrazeny většinou stromy, nůž (jako symbol zabití sv. Bartoloměje), popř. svatozář, žádný z těchto návrhů ale bysterské občany neoslovil. Po dohodě se starostou (na jeho návrh) zpracoval pan Tejkal další dvě verze návrhu - v pátek 22.4. je starosta obdržel poštou, v neděli 24.4. je předložil na setkání důchodců. Na pondělí 25.4. bylo svoláno mimořádné zasedání zastupitelstva, které variantu č. 6 už třetí den po obdržení návrhů schválilo. Od pátku byly návrhy vyvěšeny na úřední desce u zastávky. Podoba znaku a praporu byla už 18.5.2005 projednávána podvýborem Poslanecké sněmovny. Na konci srpna byli dva zástupci obce pozváni na pátek 16. září 2005 do Prahy, kde jim byl v 10 hodin slavnostně předán předsedou PS ČR Lubomírem Zaorálkem dekret o udělení znaku a vlajky obce. Účastí na této akci byli zastupitelstvem pověřeni starosta Josef Dusílek a jeho zástupce Leoš Ševc.
 • Na konci roku byl proveden odkup pozemků hřiště a pomníku padlým v 1. světové válce.
 • Ve dnech 3.-7. srpna 2005 se naše obec stala hostitelem ročníku setkání hasičské mládeže Hry bez hranic. Těchto setkání se pravidelně účastní družstva z České republiky, Slovenské republiky, Polska a Německa. Při společných hrách musí národnostně smíšená družstva účastníků společně komunikovat a spolupracovat. Součástí Her jsou i hasičské disciplíny, ve kterých mladí hasiči prokazují to, co se ve své činnosti naučili. Nedílnou součástí je i poznávání okolí míst Her. Družstva mladých hasičů se tak letos vydala k pevnostem na Dobrošově, do Náchoda a Nového Města nad Metují.

 

2006

Svěcení praporů a oslavy 120 let SDH v Bystrém

Roky 2005 a 2006 byly ve znamení svěcení obecních praporů a znaků v obcích, které je dosud neměly. Po Sněžném, Kounovu a Dobřanech jsme i my připravili tuto slávu, a to na 26. a 27. srpna 2006. V sobotu slavili hasiči 120 let od založení sboru na koupališti, byla tu soutěž historických stříkaček. V neděli byla slavnost zahájena u pomníku padlým státní hymnou krátce po čtrnácté hodině. Průvod přešel na náměstí, kde se odehrál hlavní program.

Volby do obecního zastupitelstva

Ze stávajícího zastupitelstva se rozhodli ve své práci dále nepokračovat a tedy nekandidovat Karel Přibyl, Václav Šubrt a Josef Dusílek. Ten také v posledním Bysterském zpravodaji před volbami uveřejnil svůj článek „Slovo starosty“, ve kterém bilancoval svoji činnost ve veřejných funkcích, nastínil i možné směry, kterými by se naše obec mohla v budoucnu ubírat. Novým starostou se stal Václav Drašnar.

Výstava ve škole

U příležitosti svěcení znaku a praporu obce byla v místnosti SPOZu v bývalé škole připravena výstava z historie obce. Otevřena byla i hasičská klubovna, kterou si mohli zájemci prohlédnout včetně vystavených trofejí a diplomů, k nahlédnutí zde byly i hasičské kroniky.

 

2007

Hřbitov

Na hřbitově byly nově očíslovány hroby a vybírání poplatků za hrobové místo bylo sjednoceno na 10 let. Pouze několik majitelů hrobů nebylo dohledáno. Na obci je mapka hrobů, kterou v roce 2002 vypracoval Jiří Stratil, jména jsou i v PC. Účtuje se cena 60 Kč za m2.

Tříkrálová sbírka

 1. leden 2007 byl – podle dosud zjištěných informací – snad prvním dnem, kdy jste v Bystrém mohli potkat „místní“ krále Kašpara, Melichara a Baltazara. Při páteční podvečerní mši přijali požehnání, poté byly na faře starostou Bystrého zapečetěny dvě pokladničky (druhá skupinka chodila po Janově a Tisu) a v sobotu se – vybaveni i posvěcenou křídou a „bílým zlatem“ – vydali na náročnou cestu Bystrým. Celkem jedenačtyřicetkrát předvedli své krátké vystoupení, které bylo zakončeno prosbou o příspěvek do pokladničky. A bysterští občané byli opravdu štědří – nejen že přispívali financemi, ale nezapomněli ocenit ani výkon tří králů, ať už mincí nebo sladkostí.

Dorost SDH

V okresním kole v požárním sportu v Malé Čermné skončili druzí a postoupili do kraje. 16. 6. 2007 ve Dvoře Králové se dařilo, jen požární útok nedopadl podle představ. Nakonec vše dopadlo dobře, a tak se jelo do Zlína na MR. Chtěli napravit loňské 7. místo. Štafeta i testy dopadly dobře, druhý den 100 m bylo slabších, před útokem 4.-5. místo. Čas 28,42 je poslal pro zlaté medaile. Tým byl přijat i hejtmanem Královéhradeckého kraje.

Třetí Lukáškovy pohádky

Od roku 2005 je Josef Lukášek (20) bysterským občanem. V tomto roce mu vyšla již třetí pohádková knížka podle pověstí Orlických hor. Jmenuje se Korunka princezny Kačenky a opět ji bohatě ilustrovala Jarmila Haldová. Obsahuje celkem šestnáct pohádek.

 

2008

 1. místo na mistrovství ČR v hasičském sportu - muži i dorostenci

S odstupem času si pak všichni uvědomili, že tento úspěch bude nesmazatelně zapsán do historie SDH Bystré a díky stejnému umístění dorostenců na MČR se pro tento rok stáváme nejúspěšnějším sborem v celé České republice.

Zapojení do soutěže Obec roku

Josef Lukášek o soutěži uvedl: „Věděli jsme, že se zapojujeme do soutěže poprvé a nečekali jsme žádný úspěch. Spíše jsme chtěli získat nějaké zkušenosti od jiných, i od hodnotící komise, ve které jsou zapojeni mimo jiné starostové obcí, které vyhrály v minulých třech letech. Nakonec jsme zjistili řadu důležitých informací, ale navíc jsme obdrželi diplom komise „Za podporu mezinárodní činnosti při SDH“, za což patří poděkování především vedení našich hasičů.

Odpadové hospodářství

Počátkem roku 2007 jsme v naší obci zavedli sběr tříděného odpadu. V obci jsou k dispozici dvě „sběrná hnízda“, jedno je za kostelem a druhé ve vsi v „Jahodově“. Jsou zde umístěny kontejnery pro třídění zvlášť skla barevného a skla čirého a dále pak po dvou žlutých kontejnerech na plasty. Na stanovišti za kostelem je také trvale přistaven valník na kovový odpad, penězi z prodeje šrotu přispíváme místnímu SDH. Poslední komoditou, kterou lze třídit, je papír. Ten můžete odevzdávat svázaný na faře, odkud je odvážen do sběrny a penízky z jeho prodeje přispívají bysterským dětem.

Již zaběhlou novinkou je sběr plastových PET lahví a nápojových kartonů Tetrapak. Tyto dvě komodity sbíráme do igelitových pytlů a odevzdáváme u skladové haly.

Oprava křížku V Návsi

Na jaře nabídl p. Kratochvíl, že by přispěl 18 tis.Kč na opravu křížku v centru obce u č.p.24, kdy celková cena opravy bude činit přibližně 25 tis.Kč. Zastupitelstvo se k této nabídce ihned kladně vyjádřilo a v květnu byla uzavřena darovací smlouva na obnovu tohoto křížku. Oprava byla provedena, původně se plánovala malá slavnost u tohoto křížku na pouť, nakonec se ale posunula až na rok 2009.

Čištění interiérů

Marta Vaňková, která s manželem koupila dům, ve kterém se dříve nacházel hrabák, nabízí v prostorách bývalé prodejničky novou službu – čištění interiérů aut.

Změna území bysterské farnosti

K 1. lednu 2008 došlo ke sloučení církevních právnických osob Římskokatolická farnost Dobřany, Olešnice v Orlických horách a Sedloňov s církevní právnickou osobou Římskokatolická farnost Bystré v Orlických horách. Veškerý majetek zaniklých církevních právnických osob přešel na farnost Bystré. V návaznosti na toto rozhodnutí zahrnuje od 1. ledna 2008 území bysterské farnosti tyto obce:

Bystré

Janov (bez Tisu)

Ohnišov (bez Zákraví)

Bačetín (se Sudínem)

Kounov (včetně částí Rozkoš, Hluky, Nedvězí, Šediviny)

Plasnice (část Deštného)

Dobřany

Sedloňov (s Polomem)

Olešnice (včetně Lužan).

 

2009

Czech Point

Kancelář byla vybavena novou výpočetní technikou včetně dvou monitorů (jeden pro zákazníka, druhý pro obsluhu), laserovou tiskárnou s kopírkou a skenerem v celkové hodnotě 92.463 Kč vč. DPH, na toto zařízení byla poskytnuta dotace ve výši 80%.

Zabezpečovací systém do kanceláře OÚ

V prosinci bylo rozhodnuto o pořízení zabezpečovacího systému do kanceláře OÚ dle nabídky firmy PROFIALARM Nové Město nad Metují, na přelomu roku provedena montáž.

Radar v obci

V listopadu obdržela obec dotaci na radar, který byl umístěn před křižovatku u obecního úřadu směr od Dobrušky. Toto místo bylo vybráno kvůli tomu, že řidiči tu často nedodržovali rychlost, a tak nebylo možné od pošty bezpečně vyjet.

Chodníky

Obecní úřad v Bystrém v tomto roce provedl výstavbu chodníku od autobusové čekárny na křižovatku u sboru Církve bratrské. Stavební práce prováděla firma MADOS Lupenice.

Vítání občánků

Akce se letos musela konat dvakrát – na jaře byly vítány 4 děti, na podzim pak devět!

 

2010

Setkání obcí Bystré

Zastupitelstvo obce společně s přípravným výborem chystalo tuto akci již od ledna a po zkušenostech z předchozích setkání v jiných obcích jsme se rozhodli uspořádat hlavní program v netradičním duchu. Našim cílem bylo, aby se Bysteráci při setkání skutečně družili a veselili a ne jen nečinně sledovali kulturní vystoupení. A myslíme si, že se nám to skutečně povedlo.

Vesnice roku

Po roční odmlce jsme se znovu přihlásili do soutěže Vesnice roku, ve které naše obec soutěžila v konkurenci celkem 37 obcí z celého Královéhradeckého kraje. Vlastní soutěži předcházely nemalé přípravy: Petra Poulová uchystala ve škole výstavu kronik a materiálů o obci, na chodbě i v knihovně vyvěsila působivé panely prezentující činnost všech bysterských spolků, knihovny, církví, panely zaměřené na děti a sport apod. V hasičské knihovně připravil pan Josef Dusílek výstavu kronik, pohárů a dalších ocenění. Jen počasí nám zlomyslně znesnadňovalo dokončení úklidu veřejných prostranství a sečení trávníků.

Dětské hřiště

V místech, kde se dříve nacházel rybník „u Kordíků“, zřídila obec dětské hřiště. Zvažovala se i jiná místa – pod čekárnou – tam by ale bylo terčem vandalů, dále za modlitebnou – to je ale pro obec moc na okraji. Do prostoru dětského koutku byla zakoupena trampolína, lavičky a na základě výběrového řízení také prolézačky za celkovou částku 80 tis.Kč včetně montáže.

Legoprojekt

Na začátku školního roku měly děti z Bystrého v Orlických horách a přilehlého okolí možnost zúčastnit se zajímavé výzvy - během tří odpoledních setkání postavit město z Lega. Od 2. do 5. září proběhl v modlitebně Církve bratrské v Bystrém tzv. Legoprojekt. Akce se zúčastnilo 60 dětí ve věku 6 - 12 let, které postavily městečko o velikosti 8 × 3,5 metru. Děti přijely nejen z Bystrého, Dobřan nebo Sedloňova, ale i z Dobrušky a Opočna. Mezi postavenými budovami nechyběla kopie sborového domu nebo kostela.

                 

2011

Ošetření památné lípy

Lípa u čp. 1 byla vybrána mezi 19 stromy z celé republiky, kterým bylo zajištěno bezplatné ošetření specializovanými odborníky. Toto ošetření u nás proběhlo 12. května, kdy dorazili pánové Tomáš Stejskal a David Baloga ještě se dvěma svými kolegy a po obhlídce stromu jak ze země, tak přímo z koruny se pustili do díla. Tito specializovaní stromolezci vlastní mezinárodní certifikát „European Tree Wolker - evropský arborista“, který by měl být zárukou kvalifikované a odborné práce v tomto oboru. Celý program bezplatného ošetřování vybraných stromů s názvem „Zdravé stromy pro zítřek“, který zaštiťuje brněnská Nadace Partnerství, je zaměřen především na propagaci práce kvalifikovaných odborníků s cílem upozornit obce i veřejnost na důležitost včasného a především odborného ošetření stromů.

 1. ledna 2011

V Dobrušce celé odpoledne probíhal závěrečný den Legoprojektu - jen dnes přišlo asi 70 dětí a na otevření městečka dorazilo množství rodičů a promluvil i pan starosta Petr Trojan. Odpoledne se náhodou v modlitebně v Bystrém stavil hospodář Mirek Rubeš a zjistil, že celá modlitebna je pod vodou, protože v patře praskla nejspíš během noci voda. Ihned se svolala brigáda na likvidaci škod. Během následujících 4 týdnů se zvažovalo, co dál. 6. února členské shromáždění dalo v závěrečném hlasování mandát staršovstvu k pořízení kompletního projektu na variantu a3 - přestavba do víceúčelové budovy se záměrem otevřít zde mateřskou školku.

 

2012

Změna systému svozu domovního odpadu

Na březnovém zasedání zastupitelstva byla schválena změna systému sběru domovního odpadu – kontejnery budou nahrazeny popelnicemi. Tato změna se týká pouze netříděného směsného odpadu, nikoli tříděných surovin (sklo, plast, PET, tetrapack, kov, papír).

140 let ochotnického divadla v Bystrém

Výstavou o letošní pouti bylo završeno dvouleté připomínání výročí ochotnického divadla v Bystrém. První hra byla uvedena v roce 1871, spolek sám vznikl schválením stanov začátkem roku 1872.

Výstava přinesla přehled všech hraných her, podrobněji se věnovala „novodobé“ etapě. Všechny hry od roku 1955, tj. hry sehrané pod hlavičkou Osvětové besedy, měly zpracovaný kartón formátu A2 s fotodokumentací (nejvíc práce dalo všechny fotky popsat), programem, obsahem hry, případnými výstřižky novinových zpráv. Od roku 1971 máme dochovány i ukázky plakátů k představením, které mohli návštěvníci taktéž obdivovat.

Pozornosti neušel ani koutek nazvaný divadelní kino, kde jste mohli zhlédnout ukázky z divadelních představení. Obec zajistila převedení dochovaných kompletních videozáznamů divadelních představení od roku 1996 na DVD (chybí stále pouze jediná hra – Tady vlci nejsou!!), jejich kopie budou uloženy v knihovně, kde si je budete moci zapůjčit. Pan Vladimír Sedláček věnoval v lednu 2012 obci svoje DVD se záznamem několika svých neozvučených filmů o Bystrém, součástí jsou i několikaminutové záznamy z divadelních představení M. D. Rettigová, Veselý švec, uniforma maršála Radeckýho, Rekrutýrka v Kocourkově, Čert na zemi, Poslední muž a Na letním bytě.

Celá výstava byla doplněna ukázkami kulis, rekvizit, kostýmů aj. U oken byly vyvěšeny staré plakáty včetně originálů na Paličovu dceru (1899) a Maryšu (1913, 1948). Návštěvníci se také mohli zapojit do ankety o nejoblíbenější bysterskou hru. Tou se bezkonkurenčně stala Nejkrásnější válka z roku 2000.

150 let bysterské hudby

Na srpnové výstavě byla část expozice věnována i letošnímu 150. výročí založení bysterské hudby. Vystaveny byly fotografie z archivu u kroniky, některé (již nefunkční) hudební nástroje, ale i program bysterské hudby z let 1910 až 1912.

Elada

 • dubna 2012 byl spuštěn nový portál www.elada.cz.
 • 4. 2012 Přestože se ještě stále scházíme ve staré modlitebně, už proběhla první bohoslužba v exilovém místě na Jenkově statku. Na velikonoční neděli odpoledne se v bývalém kinosále uskutečnila křestní bohoslužba.
 • května 2012 - poslední bohoslužba v modlitebně CB v Bystrém před jejím zbouráním.
 • května 2012 se odstartovala demolice nejstarší modlitebny Církve bratrské
 • května 2012 - první nedělní bohoslužba v exilu - v bývalém kinosále v usedlosti Het Zonnetje v Bystrém.
 • 6. 2012 odpoledne se na staveništi uskutečnila pracovní schůzka zástupců Sboru CB, firmy Kerson a projektanta p. Bittnera k předání staveniště stavební firmě. Byla podepsána smlouva a o dílo a dohodnuty poslední detaily před zahájením vlastní stavby.
 • 10. 2012 stavební firma začala zdít svislé obvodové zdivo. Kromě neděle se nyní pracuje každý den od 6 do 20 hodin. Podle stavebního harmonogramu by v prvním prosincovém týdnu měla být hrubá stavba pod střechou.
 • 11. 2012 jsme obdrželi vyjádření Královéhradeckého krajského úřadu k žádosti o schválení otevření nové mateřské školy v Bystrém. Krajský úřad žádosti vyhověl v plném rozsahu, za předpokladu, že do konce července 2013 doložíme kladné vyjádření hygieny a platné kolaudační rozhodnutí. Na základě tohoto rozhodnutí může vedení Základní školy Trivium Plus Dobřany, která bude novou školku provozovat, zahájit potřebnou přípravu k otevření ostrého provozu 1. září 2013. Předpokládáme, že zápis do nové školky v Bystrém se uskuteční v březnu a dubnu 2013.
 • 12.2012 Založena ELADA, o.p.s. - Krajský soud schválil naši žádost o založení společnosti ELADA, o.p.s., která bude především zajišťovat činnost poutního domu Engedi, a zároveň bude moci zastřešit jakékoli další veřejné aktivity pořádané v nové víceúčelové budově.
 • 12.2012 Střecha dokončena - Včera firma položila poslední část střechy a první etapa stavby je tak ukončená. S firmou jsme se domluvili, že bude pokračovat v práci i přes zimu. V plánu jsou výplně otvorů, příčky, zárubně, základ kanalizace a elektřiny.

2013

Milí Bysteráci, zapamatujte si toto slovo dobře, protože od této chvíle už to nebude „sbor“, „jednota“, „kazatelna“, „modlitebna“, nebo něco podobného, jak se tomu doposud mezi lidmi říkalo, ale jednoduše ELADA. Pokud by to někomu nestačilo, pak s podtitulem „víceúčelové centrum Církve bratrské“.

Dobré dílo se podařilo, Elada stojí a začala sloužit svému účelu. Mnozí z vás jistě vnímají, jaký humbuk se v celém regionu díky Eladě strhl. Školka se rozjela z nuly na sto neuvěřitelnou rychlostí, o Bystré je zájem v médiích (v listopadu přijede opět ČT), není téměř dne, abychom Eladu neukazovali „náhodným“ kolemjdoucím. Během dne otevřených dveří 2. září prošlo budovou odhadem 1200 lidí a přítomní politici jen kroutili hlavou, čeho jsou ti vesničané schopni.

Ať se na to díváme z kterékoli strany, faktem je, že touto nestandardní víceúčelovou budovou získává náš vesnicko-horský region významnou příležitost k rozvoji životní úrovně. Nakolik této příležitosti lidé z Bystrého a okolí využijí, už je věc jiná. Před námi všemi stojí velká výzva s touto příležitostí se poprat.

Roman Toušek kazatel CB

 

Mateřská škola děkuje za důvěru

Rodiče 26 dětí z Bystrého a přilehlých vesnic projevili 5. dubna svou kuráž a dostavili se k zápisu svých ratolestí do nové mateřské školy Trivium Plus v Bystrém, ačkoli všichni víme i vidíme, že její budově ještě nějaký ten pátek k dokončení chybí. (Krátký klip ze zápisu můžete shlédnout na www.elada.cz.)